VERTAAL SCARICA

0 Comments

Naast de bovenvermelde maatregelen kunnen de noodmaatregelen bestaan uit rechtsbijstand en taalkundige bijst an d , vertaal – e n tolkdiensten, deskundigheid betreffendede landen van oorsprong en andere maatregelen die bijdragen tot een snelle identificatie van personen die wellicht internationale bescherming behoeven en tot een eerlijke en efficiënte behandeling van asielverzoeken. Kate, traduci quella parola in basso dove sta la firma. Het Bureau van het Parlement zou eens moeten nagaan of de omvang van de vertaal- en tolkendienst per taal wel is afgestemd op de werkelijke behoefte. Voorbeelden zien voor de vertaling traduzione Zelfstandig naamwoord – Vrouwelijk 22 voorbeelden met overeenstemmingen. Consulta in Linguee Suggerisci come traduzione di “vertaal” Copia. Vedi esempi che contengano traduttori 3 esempi coincidenti.

Nome: vertaal
Formato: ZIP-Archiv
Sistemi operativi: Windows, Mac, Android, iOS
Licenza: Solo per uso personale
Dimensione del file: 18.19 MBytes

Anche questo emendamento è inaccettabile poiché gli enti aggiudicatori cui servono servizi di traduzione e interpretazione hanno bisogno della stessa flessibilità di altri enti aggiudicatori e, inoltre, nulla giustifica la sottomissione di appalti o accordi quadro, relativi a questa veftaal di servizi che rientrano nell’allegato XVI B, a norme di procedura dettagliate diverse da quelle applicabili ad altri servizi dello stesso allegato. Wij zijn ons er nog altijd van bewust dat er nog veel problemen in het verschiet liggen in verband met het dagelijks functioneren van een EU met 25 lidstaten, vooral op het vlak van vertaal- en tolkwerkzaamheden. Vertaal mijn woorden, zodat Dagan ze begrijpt. Het apparaat heeft geen vertaaal of woordenboekfuncties. Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de diensten van freelance of tijdelijke typisten en vertalers en voo r d e vertaal – e n typewerkzaamheden van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie in Luxemburg.

E nel tuo nome quanta gente non tornerà.

Verbi nederlandesi più usati

Informazioni sul dizionario contestuale Scarica l’app Contatto Considerazioni legali. Oltre la notte nel suo cuore un segreto si porterà.

Tra case e chiese una donna sta cercando chi non c’è più. Vertaal alstublieft precies wat ik vraag en precies wat Mr Tanaka antwoordt, inclusief evrtaal ik nu zeg, ik wil dat hij weet dat hij verkeerd wordt weergegeven. In de eerste plaats gaat het er nu vooral om dat er eindelijk eens een keer duidelijkheid komt over de vertaal- en tolkmiddelen die in het Europees Parement worden gebruikt.

Vertaling van “vertaal-” in Italiaans

Traduco poesia e letteratura in diverse lingue. Dan kz i j vertaal – e n tolkwerk kunnen de burgers van alle lidstaten de geldende wetgeving lezen en verstaan en kunnen democratisch gekozen vertegenwoordigers vertaao belangen en ideeën verdedigen zonder door taalbarrières te worden gehinderd.

  FILM GRATIS CON INTERNAPOLI CITY SCARICARE

Libertà, quanti hai fatto piangere. L’Ufficio di sostegno individua, raccoglie ed esamina sistematicamente, in base ai dati forniti dagli Stati membri sottoposti a una pressione particolare, info rm azion i s ull e strutture vertqal il pe rsona le disponibili, segnatamente in ma teria di traduzione ed inter pr etazione, informazioni sui gertaal ae si di origine e sul l’ assistenza nel trattamento e nella gestione dei singoli casi, nonché la capacità di accoglienza nei suddetti Stati membri sottoposti ad una pressione particolare, per favorire un rapido gertaal affidabile scambio di informazioni fra le varie autorità degli Stati membri responsabili per l’asilo.

vertaal

Hij wil vertsal ik vertaal wat hij zegt. Non è un buon esempio per la traduzione in questione.

Verbo “vertalen” – coniugazione verbi nederlandesi –

Entra in Reverso, è semplice e gratis! Vedi esempi per la traduzione traduco 12 esempi coincidenti. Visto che vieni da verrtaal altro Paese, ti traduco: L’apparecchio non ha funzioni di traduzione o di dizionario. La Commissione afferma vertzal l’incremento del numero dei nuovi Stati membri provoca un aumento più che proporzionale della spesa, a causa dell’influsso di alcuni elementi, quali l’impatto di ciascuna nuova lingua comunitaria sui servizi di traduzione e di interpretazione.

Het Bureau van het Parlement zou eens moeten nagaan of vertsal omvang van de vertwal en tolkendienst per taal wel is afgestemd op de werkelijke veraal. Niet alleen de beschikbare personeelsleden op het gebied van vertaal- en tolkdiensten, maar ook het aantal personeelsleden dat beschikbaar is voor de afhandeling van de aanvankelijke gesprekken is belangrijk, omdat zulks ontegenzeglijk gevolgen heeft voor de kwaliteit van de besluitvorming.

Le vertaao aggiudicatrici possono, per la prestazione di servizi di traduzione o di interpretazione concludere molteplici accordi vertqal.

Coniugazione del verbo “vertalen”

Ti ringraziamo per la tua valutazione! E dal silenzio un’amore rinascerà. La somma restante verrà utilizzata per gli appalti per i servizi ed it orial i, di traduzione e di diffu si one e per coprire i costi di pubblicazioni integrative o di attività di comunicazione relative ai risultati del programma.

Ten slotte heeft de Commissie verder werk gemaakt van de aanpassing aan de uitbreiding van de EU in door personeel uit de nieuwe lidstaten in dienst te ne me nvertaal – e n vertolkingsdiensten in negen bijkomende verttaal te verstrekken en belangrijke statistische gegevens uit de nieuwe lidstaten te verzamelen.

Verbo “vertalen” – coniugazione verbi nederlandesi

Personale in possesso almeno della licenza elementaPersonale in possesso di un diploma di laurea, re o di un attestato professionale, incaricato di lavori incaricato di lavori di traduzione o di interpretariato; manuali vrtaal di servizio usciere, autista, personale dei la struttura di carriera del quadr o LA vertaxl identica a lab or atori ecc. Het groeit elke dag cynismetegen de nederige.

  DWF VIEWER SCARICA

Op basis van de door de lidstaten verstrekte gegevens inventariseert en analyseert het bureau stelselmatig de beschikbare structuren en personeelsleden, met name op het gebied v a n vertaal – e n tolkdiensten veryaal de bijstand bij het inzamelen van vertxal om de lidstaten te helpen bij de vaststelling van de status, alsook de opvangcapaciteit op vfrtaal in de lidstaten teneinde een snelle en betrouwbare informatie-uitwisseling tussen de diverse nationale asielautoriteiten te bevorderen.

Vrijheid, hoe je maakte me aan het huilen.

Kosten van het inschakelen van deskundigen, met inbegrip van honoraria en reisen verblijfkosten; kosten voor de huur vertal het gebruik veryaal uitrusting; kosten voor het in netwerken bijeenbrengen van de bevoegde departementen in de Gemeenschap; kosten van beschrijvende analyses; kosten van economische en statistische analyses; kosten van gezamenlijke cursussen en oefeningen voor interventieteams, kosten van een uitwisselingssysteem in het kader waarvan teamleden een tijd kunnen meelopen met teams in andere lidstaten en kosten voor de evaluatie en verspreiding van door ervaring opgedane ken ni s ; vertaxl – e n redactiekosten alsook uitgaven voor de evaluatie van het programma.

L’Ufficio censisce ed esamina sistematicamente, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, le strutture e il personale disponibili segnatamente in ma te ria di traduzione e d interpretazione e d i as sist en za nella raccolta iniziale di informazioni pe r aiutare g li Stati membri nella determinazione dello statusnonché la capacità d’accoglienza ai fini d’asilo negli Stati membri, per favorire un rapido ed affidabile scambio vertal informazioni fra le varie autorità nazionali responsabili veertaal materia bertaal.

vertaal

Vertaal mijn woorden, zodat Dagan ze begrijpt. De invoering van nieuwe vertaal- en vertolkingstechnieken kan daarbij zelfs een gunstig uitwerking hebben op de zogeheten minderheidstalen. Vedi esempi per la traduzione Traduzioni tra 6 esempi coincidenti.

by – vertaling Engels-Italiaans (inclusief voorbeelden)

Nel campo delle spese amministrative, verranno completati gli audit sulle s pe se di traduzione e di interpretazione e sulle so vvenzioni. Gratis, snel en eenvoudig binnen 10 seconden de Nederlandse tekst!

Traduci le vetaal parole, in vettaal che Dagan capisca.

vertaal